ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐฯ

22 ตุลาคม ค.ศ. 2022

                                                                                                      
อ่านข่าวสารเพิ่มเติม คลิก