• dashboard-satisfaction2566

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี 2566

  26 กันยายน 2566

  Dashboard ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี 2566  โดยสามารถเข้าใช้งาน Dashboard ได้ทางด้านล่าง ทดลองใช้งาน Dashboard  
  0 ชุดข้อมูล 0 recent views
  View ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี 2566
 • dashboard-e-service

  e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์

  3 กรกฎาคม 2566

  e-Service

  งานบริการ

  บริการภาครัฐ

  ยกระดับงานบริการ

  Dashboard e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์ เป็นการรวบรวมข้อมูลช่องทางงานบริการภาครัฐที่เป็นออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ นำมาสรุปภาพรวม...
  1 ชุดข้อมูล 1 recent views
  View e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์
 • evaxaward

  หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

  21 เมษายน 2566

  ประเมินจังหวัด

  ประเมินประจำปี

  ประเมินส่วนราชการ

  ประเมินองค์การมหาชน

  รางวัล

  รางวัลเลิศรัฐ

  หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

  Dashboard หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรางวัลที่มอบให้หน่วยงานและผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในช่วงปีงบประมาณ...
  4 ชุดข้อมูล 3 recent views
  View หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 • dashboard-2

  เอกสารที่ใช้ในคู่มือประชาชน ของปี 64

  29 พฤศจิกายน 2565

  กระบวนงาน

  เอกสาร

  รูปที่ 1 รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน   รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนำข้อมูลจากภารกิจที่ 2 ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  3 ชุดข้อมูล 3 recent views
  View เอกสารที่ใช้ในคู่มือประชาชน ของปี 64
 • dashboard-1

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน

  29 พฤศจิกายน 2565

  กระบวนงาน

  คู่มือ

  รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนําเอาข้อมูลจากภารกิจที่ 2 มาเชื่อมโยงกัน  ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  2 ชุดข้อมูล 2 recent views
  View รายงานแสดงระยะเวลาดําเนินการในแต่ละกระบวนงาน