Skip to content

OPDC Data Portal

Popular Tags : Opendata64 Opendata65 ตัวชี้วัด Opendata66 งานบริการ

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ชื่อ “dataportal.opdc.go.th” โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด (Open Data) ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่ทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างตารางที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable) และการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ง่าย


ตัวอย่างชุดข้อมูล


ข้อมูลคู่มือประชาชน

ข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลสถิติ Citizen Portal

ข้อมูลสถิติ Biz Portal

ข้อมูลหน่วยงานที่สมัครรางวัล

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล


สารบัญ Dashboard


สถิติการใช้งานสะสม


ชุดข้อมูลที่ได้รับความนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ชื่อชุดข้อมูล จำนวนการเข้าชม
ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP) 314
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal 248
ข้อมูลรายชื่อกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 229
ข้อมูลรายชื่อบริการบนระบบ Biz Portal 218
รายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 207
รายชื่อต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐอย่างมีส่วนร่วม 205
ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน 199
กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ 199
จำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Citizen Portal 177
ข้อมูลรายชื่อใบอนุญาต/เอกสารของทางราชการที่สามารถออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 168

11,760

จำนวนการเข้าใช้งานย้อนหลัง 30 วัน (ครั้ง)

262,311

จำนวนการเข้าใช้งานสะสม (ครั้ง)

จำนวนชุดข้อมูลตามกลุ่ม

รูปแบบชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมภิบาลข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

02 356 9999

saraban@opdc.go.th


©2022 Office of the Public Sector Development Commission (OPDC)
จำนวนผู้เข้าชม 262,311

ท่านสามารถร้องขอชุดข้อมูลที่สนใจหรือต้องการได้ที่

Powered by:
สนับสนุนระบบ Thai-GDC โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รุ่นโปรแกรม: 2.0.0
วันที่: 2023-07-20