Skip to content

OPDC Data Portal

Popular Tags : Opendata67 Opendata64 Opendata65 ตัวชี้วัด Opendata66

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ชื่อ “dataportal.opdc.go.th” โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด (Open Data) ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่ทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างตารางที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable) และการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ง่าย


ตัวอย่างชุดข้อมูล


ข้อมูลคู่มือประชาชน

ข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลสถิติ Citizen Portal

ข้อมูลสถิติ Biz Portal

ข้อมูลหน่วยงานที่สมัครรางวัล

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล


สารบัญ Dashboard


สถิติการใช้งานสะสม


ชุดข้อมูลที่ได้รับความนิยมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ชื่อชุดข้อมูล จำนวนการเข้าชม
ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน 55
ข้อมูลรายชื่อบริการบนระบบ Biz Portal 30
รายชื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 29
รายชื่อตัวชี้วัดขององค์การมหาชน 24
กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ 22
รายงานการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 20
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal 19
ข้อมูลรายชื่อกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 17
ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NDTP) 16
ข้อมูลรายชื่อบริการที่ได้มีการดำเนินการพัฒนาเชื่อมต่อกับ Citizen Portal ภายใต้ Application “ทางรัฐ” แล้วเสร็จ 15

11,538

จำนวนการเข้าใช้งานย้อนหลัง 30 วัน (ครั้ง)

306,437

จำนวนการเข้าใช้งานสะสม (ครั้ง)

จำนวนชุดข้อมูลตามกลุ่ม

รูปแบบชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมภิบาลข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

02 356 9999

saraban@opdc.go.th


©2022 Office of the Public Sector Development Commission (OPDC)
จำนวนผู้เข้าชม 306,437

ท่านสามารถร้องขอชุดข้อมูลที่สนใจหรือต้องการได้ที่

Powered by:
สนับสนุนระบบ Thai-GDC โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รุ่นโปรแกรม: 2.1.0
วันที่: 2024-03-13