Skip to content

OPDC Data Portal

Popular Tags : Opendata64 Opendata65 ตัวชี้วัด งานบริการ รางวัล

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ชื่อ “dataportal.opdc.go.th” โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด (Open Data) ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่ทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างตารางที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable) และการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ง่าย


ตัวอย่างชุดข้อมูล


ข้อมูลคู่มือประชาชน

ข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลคะแนนการประเมินองค์การมหาชน

ข้อมูลสถิติ Biz Portal

ข้อมูลหน่วยงานที่สมัครรางวัล

สถิติการใช้งานสะสม


ชุดข้อมูลที่ได้รับความนิยม

ชื่อชุดข้อมูล จำนวนการเข้าชม
ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NTDP) 2,524
ข้อมูลรายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal 2,482
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal 2,015
ข้อมูลรูปแบบการเชื่อมโยงงานบริการของหน่วยงานบนระบบ Biz Portal 1,961
ข้อมูลรายชื่อกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,858
รายชื่อต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐอย่างมีส่วนร่วม 1,787
ข้อมูลกระบวนงานบริการปัจจุบันบนระบบ Biz Portal 1,660
ข้อมูลรูปแบบของระบบงานบริการที่ได้พัฒนาเชื่อมต่อกับ Citizen Portal ภายใต้ Application “ทางรัฐ” ในมิติ “รู้-ยื่น-จ่าย-รับ” 1,546
ข้อมูลรายชื่อใบอนุญาต/เอกสารของทางราชการที่สามารถออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 1,503
ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน 1,455

10,967

จำนวนการเข้าใช้งานย้อนหลัง 30 วัน (ครั้ง)

123,083

จำนวนการเข้าใช้งานสะสม (ครั้ง)

จำนวนชุดข้อมูลตามกลุ่ม

รูปแบบชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมภิบาลข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล