Skip to content

OPDC Data Portal

Popular Tags : Opendata64 Opendata65 ตัวชี้วัด Opendata66 งานบริการ

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ชื่อ “dataportal.opdc.go.th” โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด (Open Data) ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่ทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างตารางที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable) และการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ง่าย


ตัวอย่างชุดข้อมูล


ข้อมูลคู่มือประชาชน

ข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ข้อมูลคะแนนการประเมินองค์การมหาชน

ข้อมูลสถิติ Biz Portal

ข้อมูลหน่วยงานที่สมัครรางวัล

สถิติการใช้งานสะสม


ชุดข้อมูลที่ได้รับความนิยม

ชื่อชุดข้อมูล จำนวนการเข้าชม
ข้อมูลการศึกษาออกแบบระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (NTDP) 3,141
ข้อมูลรายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal 2,979
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal 2,447
ข้อมูลรูปแบบการเชื่อมโยงงานบริการของหน่วยงานบนระบบ Biz Portal 2,370
ข้อมูลรายชื่อกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,302
รายชื่อต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐอย่างมีส่วนร่วม 2,148
ข้อมูลกระบวนงานบริการปัจจุบันบนระบบ Biz Portal 2,039
ข้อมูลรูปแบบของระบบงานบริการที่ได้พัฒนาเชื่อมต่อกับ Citizen Portal ภายใต้ Application “ทางรัฐ” ในมิติ “รู้-ยื่น-จ่าย-รับ” 1,938
ข้อมูลรายชื่อใบอนุญาต/เอกสารของทางราชการที่สามารถออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 1,807
รายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 1,796

10,966

จำนวนการเข้าใช้งานย้อนหลัง 30 วัน (ครั้ง)

148,657

จำนวนการเข้าใช้งานสะสม (ครั้ง)

จำนวนชุดข้อมูลตามกลุ่ม

รูปแบบชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมภิบาลข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล