Skip to content

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี 2566

2 พฤศจิกายน 2566

รายงานวิเคราะห์ข้อมูล

Dashboard ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี 2566  โดยสามารถเข้าใช้งาน Dashboard ได้ทางด้านล่าง

ทดลองใช้งาน Dashboard

 

ผู้เขียน

Admin

อีเมลติดต่อ

krittapon.c@opdc.go.th