ข่าวสาร

 • ชุดข้อมูลเปิดด้านโครงสร้างส่วนราชการ

  ชุดข้อมูลเปิดด้านโครงสร้างส่วนราชการ

  ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านโครงสร้างส่วนราชการ จำนวน 4 ชุดข้อมูล ดังนี้ รายชื่อหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ที่อยู่และช่องทางการติดต่อของส่วนราชการ กลุ่มชุดข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมและจัดทำโดยใช้หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ชื่อกระทรวง ชื่อกรม ประเภทส่วนราชการ ชื่อหน่วยงาน ประเภทหน่วยงานภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ รวมถึงที่อยู่และช่องทางการติดต่อส่วนราชการ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ หรือ API นำข้อมูลไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เข้าถึงชุดข้อมูล > ชุดข้อมูล - ด้านโครงสร้างส่วนราชการ

  5 สิงหาคม 2566

  1 recent views ชุดข้อมูลเปิดด้านโครงสร้างส่วนราชการ
 • งานบริการ e-Service ของรัฐ

  งานบริการ e-Service ของรัฐ

  สะดวก สบาย กับการติดต่อราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมงานบริการออนไลน์ (e-Service) ของภาครัฐ กว่า 700 บริการ ไว้ที่เดียว ประกอบด้วยงานบริการ 3 หมวดหมู่ ดังนี้ ✅งานบริการประชาชน ✅งานบริการแรงงาน/ ส่งเสริมการมีงานทำ ✅งานบริการผู้ประกอบการ ดูรายละเอียดของงานบริการ e-Service ของรัฐ ได้ที่ > https://www.opdc.go.th/content/NzkxMw เข้าถึงชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ได้ที่ > ชุดข้อมูล - รายชื่อและช่องทางการเข้าถึงงานบริการ e-Service ของรัฐ หรือเข้าใช้ Dashboard เพื่อค้นหาและเข้าถึง e-Service ของภาครัฐ ได้ที่ > Dashboard e-Service ตัวอย่างหน้า Summary Dashboard   ตัวอย่างหน้า Search Page   ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการภาครัฐ กองติดตามฯ

  5 สิงหาคม 2566

  2 recent views งานบริการ e-Service ของรัฐ
 • สารบัญชุดข้อมูลสำคัญ

  สารบัญชุดข้อมูลสำคัญ

  สารบัญชุดข้อมูลสถิติสำคัญของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นรายชื่อชุดข้อมูลสำหรับใช้จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในรายงานการพัฒนาระบบราชการ  เป็นต้นไป ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวน 27 ชุดข้อมูล โดยสามารถเข้าถึงคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และชุดข้อมูล (Dataset) ได้ตามตารางด้านล่าง   ลำดับ ด้าน ชื่อชุดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ url เข้าถึง 1 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ ภาครัฐ กองนวัตกรรม Link เข้าถึงชุดข้อมูล 2 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน e-Service คทง. e-Service   3 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน Citizen Portal กองดิจิทัล Link เข้าถึงชุดข้อมูล 4 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน Biz Portal กองดิจิทัล Link เข้าถึงชุดข้อมูล 5 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน OG & MP กองนวัตกรรม   6 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน 12 Agenda คทง. e-Service   7 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ - Easier กองนวัตกรรม Link เข้าถึงชุดข้อมูล 8 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ- Faster กองนวัตกรรม Link เข้าถึงชุดข้อมูล 9 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ - Cheaper กองนวัตกรรม Link เข้าถึงชุดข้อมูล 10 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน Doing Business กองดิจิทัล Link เข้าถึงชุดข้อมูล 11 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน 10 For 10 กองดิจิทัล   12 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กองดิจิทัล   13 การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน รางวัลเลิศรัฐ กองนวัตกรรม Link เข้าถึงชุดข้อมูล 14 การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ โครงสร้างภาครัฐที่ยืดหยุ่นคล่องตัว กองพัฒน์ฯ 1-2   15 การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ การติดตามตัวชี้วัดโครงสร้าง กองพัฒน์ฯ 2   16 การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ การถ่ายโอนงานภาครัฐ กองพัฒน์ฯ 2 Link เข้าถึงชุดข้อมูล 17 การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการระดับพื้นที่ กองภูมิภาค   18 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ดัชนี Index กองยุทธศาสตร์   19 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) กองดิจิทัล   20 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ การเชื่อมโยงข้อมูล (GDX) กองดิจิทัล   21 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) กองดิจิทัล   22 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ PMQA 4.0 กองนวัตกรรม Link เข้าถึงชุดข้อมูล 23 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ นวัตกรรมภาครัฐ - Hackathon กองนวัตกรรม/กองยุทธศาสตร์ Link เข้าถึงชุดข้อมูล 24 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ นวัตกรรมภาครัฐ - GovLab กองนวัตกรรม/กองยุทธศาสตร์ Link เข้าถึงชุดข้อมูล 25 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ นปร. กองยุทธศาสตร์ Link เข้าถึงชุดข้อมูล 26 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองติดตาม Link เข้าถึงชุดข้อมูล 27 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ Joint KPI กองติดตาม

  2 กุมภาพันธ์ 2566

  2 recent views สารบัญชุดข้อมูลสำคัญ
 • ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐฯ

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐฯ

  อ่านข่าวสารเพิ่มเติม คลิก

  22 ตุลาคม 2565

  1 recent views ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐฯ
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน เช่น การซื้อขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม ที่มักพบได้มากในรูปแบบการโทรมาโฆษณา หรือล่อลวง โดยกฎหมายนี้ได้เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ สามารถศึกษานโยบาย และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมได้ทาง https://www.dga.or.th/pdpa/

  22 ตุลาคม 2565

  2 recent views นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ยินดีต้อนรับสู่ OPDC Data Portal

  ยินดีต้อนรับสู่ OPDC Data Portal

  ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ชื่อ “dataportal.opdc.go.th” ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด (Open Data) ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่ทั้งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างตารางที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (Machine Readable) และการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ง่าย

  13 ธันวาคม 2565

  2 recent views ยินดีต้อนรับสู่ OPDC Data Portal
 • คู่มือประชาชนเว็บไซต์ info.go.th เวอร์ชันใหม่

  คู่มือประชาชนเว็บไซต์ info.go.th เวอร์ชันใหม่

  ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในงานบริการที่จะต้องได้รับการอนุมัติอนุญาต ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติฯ มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการจัดทำแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการจากภาครัฐที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น           ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมมือกับ สพร. ในการขยายผลประสิทธิภาพการให้บริการดังกล่าว บนระบบ info.go.th ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการที่ทันต่อสมัยยุคปัจจุบัน รองรับการเข้าถึงข้อมูลจากประชาชนที่ง่ายขึ้น รวมถึงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจจากประชาชนเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการ ตลอดจนหน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลคู่มือประชาชน และปรับปรุงข้อมูลงานบริการประชาชนให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การยกระดับการบริการภาครัฐ และการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานส่วนกลางและจุดบริการภายใต้สังกัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานบริการที่ดีให้แก่ประชาชน เป็นการเพิ่มความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานของรัฐในระยะยาวต่อไป https://info.go.th/

  22 ตุลาคม 2565

  5 recent views คู่มือประชาชนเว็บไซต์ info.go.th เวอร์ชันใหม่
 • ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้

  https://www.dga.or.th/policy-standard/standard/dga-005/dga-006/

  21 ตุลาคม 2565

  1 recent views ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้