คู่มือประชาชนเว็บไซต์ info.go.th เวอร์ชันใหม่

22 ตุลาคม 2565

 

                                                                                                                                 

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในงานบริการที่จะต้องได้รับการอนุมัติอนุญาต ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติฯ มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการจัดทำแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการจากภาครัฐที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมมือกับ สพร. ในการขยายผลประสิทธิภาพการให้บริการดังกล่าว บนระบบ info.go.th ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการที่ทันต่อสมัยยุคปัจจุบัน รองรับการเข้าถึงข้อมูลจากประชาชนที่ง่ายขึ้น รวมถึงมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจจากประชาชนเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการ ตลอดจนหน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลคู่มือประชาชน และปรับปรุงข้อมูลงานบริการประชาชนให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การยกระดับการบริการภาครัฐ และการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานส่วนกลางและจุดบริการภายใต้สังกัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานบริการที่ดีให้แก่ประชาชน เป็นการเพิ่มความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานของรัฐในระยะยาวต่อไป

https://info.go.th/