ชุดข้อมูลเปิดด้านโครงสร้างส่วนราชการ

5 สิงหาคม 2566

ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านโครงสร้างส่วนราชการ จำนวน 4 ชุดข้อมูล ดังนี้

  • รายชื่อหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
  • วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส่วนราชการ
  • หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ
  • ที่อยู่และช่องทางการติดต่อของส่วนราชการ

กลุ่มชุดข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมและจัดทำโดยใช้หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ชื่อกระทรวง ชื่อกรม ประเภทส่วนราชการ ชื่อหน่วยงาน ประเภทหน่วยงานภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ รวมถึงที่อยู่และช่องทางการติดต่อส่วนราชการ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ หรือ API นำข้อมูลไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไปได้