สารบัญชุดข้อมูลสำคัญ

2 กุมภาพันธ์ 2566


สารบัญชุดข้อมูลสถิติสำคัญของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นรายชื่อชุดข้อมูลสำหรับใช้จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในรายงานการพัฒนาระบบราชการ  เป็นต้นไป ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวน 27 ชุดข้อมูล โดยสามารถเข้าถึงคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และชุดข้อมูล (Dataset) ได้ตามตารางด้านล่าง

 

ลำดับ

ด้าน

ชื่อชุดข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

url เข้าถึง

1

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ
ภาครัฐ

กองนวัตกรรม

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

2

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

e-Service

คทง. e-Service

 

3

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

Citizen Portal

กองดิจิทัล

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

4

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

Biz Portal

กองดิจิทัล

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

5

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

OG & MP

กองนวัตกรรม

 

6

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

12 Agenda

คทง. e-Service

 

7

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ - Easier

กองนวัตกรรม

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

8

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ- Faster

กองนวัตกรรม

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

9

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ - Cheaper

กองนวัตกรรม

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

10

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

Doing Business

กองดิจิทัล

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

11

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

10 For 10

กองดิจิทัล

 

12

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

กองดิจิทัล

 

13

การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

รางวัลเลิศรัฐ

กองนวัตกรรม

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

14

การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ

โครงสร้างภาครัฐที่ยืดหยุ่นคล่องตัว

กองพัฒน์ฯ 1-2

 

15

การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ

การติดตามตัวชี้วัดโครงสร้าง

กองพัฒน์ฯ 2

 

16

การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ

การถ่ายโอนงานภาครัฐ

กองพัฒน์ฯ 2

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

17

การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐฯ

การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการระดับพื้นที่

กองภูมิภาค

 

18

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

ดัชนี Index

กองยุทธศาสตร์

 

19

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

กองดิจิทัล

 

20

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

การเชื่อมโยงข้อมูล (GDX)

กองดิจิทัล

 

21

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

กองดิจิทัล

 

22

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

PMQA 4.0

กองนวัตกรรม

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

23

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

นวัตกรรมภาครัฐ - Hackathon

กองนวัตกรรม/กองยุทธศาสตร์

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

24

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

นวัตกรรมภาครัฐ - GovLab

กองนวัตกรรม/กองยุทธศาสตร์

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

25

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

นปร.

กองยุทธศาสตร์

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

26

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กองติดตาม

Link เข้าถึงชุดข้อมูล

27

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

Joint KPI

กองติดตาม