• ข้อมูลการขยายผลต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ 65 recent views 0 like

  ชุดข้อมูลการขยายผลต้นแบบนวัตกรรม ประกอบด้วย ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ, ปีงบประมาณที่พัฒนา, หน่วยงาน เจ้าภาพดำเนินการ, หน่วยงานร่วมดำเนินการ,ความคืบหน้าของการดำเนินงาน,...
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ - Foresight 1 มีนาคม 2567
 • รายชื่อต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐอย่างมีส่วนร่วม 162 recent views 0 like

  ข้อมูลต้นแบบนวัตกรรม ประกอบด้วย ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ, รายละเอียดโดยสังเขป, เป้าหมายของ ต้นแบบนวัตกรรมฯ, หน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมฯ, ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา...
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ - Foresight 1 มีนาคม 2567
 • รายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 169 recent views 0 like

  ชุดข้อมูลภาพรวมแผนงาน และการจัดจ้าง รวมถึงขอบเขตการดำเนินโครงการรายปี ประกอบด้วย แผนงาน,งบประมาณ,ระยะเวลาการดำเนินการ,ขอบเขตการดำเนินงาน,ผลผลิต, ผลลัพธ์, งวดเงิน, link download...
  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ - Foresight 1 มีนาคม 2567