งานบริการ e-Service ของรัฐ

5 สิงหาคม 2566

สะดวก สบาย กับการติดต่อราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมงานบริการออนไลน์ (e-Service) ของภาครัฐ กว่า 700 บริการ ไว้ที่เดียว

ประกอบด้วยงานบริการ 3 หมวดหมู่ ดังนี้

✅งานบริการประชาชน
✅งานบริการแรงงาน/ ส่งเสริมการมีงานทำ
✅งานบริการผู้ประกอบการ

ดูรายละเอียดของงานบริการ e-Service ของรัฐ ได้ที่ > https://www.opdc.go.th/content/NzkxMw

เข้าถึงชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ได้ที่ > ชุดข้อมูล - รายชื่อและช่องทางการเข้าถึงงานบริการ e-Service ของรัฐ

หรือเข้าใช้ Dashboard เพื่อค้นหาและเข้าถึง e-Service ของภาครัฐ ได้ที่ > Dashboard e-Service

ตัวอย่างหน้า Summary Dashboard

 

ตัวอย่างหน้า Search Page

 

ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการภาครัฐ กองติดตามฯ