Skip to content

e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์

6 พฤศจิกายน 2566

รายงานวิเคราะห์ข้อมูล

Dashboard e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์ เป็นการรวบรวมข้อมูลช่องทางงานบริการภาครัฐที่เป็นออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ นำมาสรุปภาพรวม และจัดทำระบบค้นหางานบริการด้วยเทคนิคการทำ Search Engine เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าถึงงานบริการภาครัฐที่ต้องการได้ที่เดียว สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถเข้าใช้งาน Dashboard ได้ทางด้านล่าง 
ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ทดลองใช้งาน Dashboard

 

ผู้เขียน

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการภาครัฐ

อีเมลติดต่อ

krittapon.c@opdc.go.th