• dashboard-e-service

  6 พฤศจิกายน 2566

  e-Service

  งานบริการ

  บริการภาครัฐ

  ยกระดับงานบริการ

  Dashboard e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์ เป็นการรวบรวมข้อมูลช่องทางงานบริการภาครัฐที่เป็นออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ นำมาสรุปภาพรวม...
  1 ชุดข้อมูล 0 recent views
  ดู e-Service ภาครัฐ และระบบค้นหางานบริการออนไลน์
 • dashboard-eservice-province

  2 พฤศจิกายน 2566

  e-Service

  งานบริการ

  จังหวัด

  ประชาชน

  Dashboard สถานะผลสำรวจข้อมูลผู้รับบริการ e-Service ของจังหวัด  โดยสามารถเข้าใช้งาน Dashboard ได้ทางด้านล่าง ทดลองใช้งาน Dashboard  
  0 ชุดข้อมูล 0 recent views
  ดู สถานะผลสำรวจข้อมูลผู้รับบริการ e-Service ของจังหวัด