Skip to content

สถานะผลสำรวจข้อมูลผู้รับบริการ e-Service ของจังหวัด

2 พฤศจิกายน 2566

รายงานวิเคราะห์ข้อมูล

Dashboard สถานะผลสำรวจข้อมูลผู้รับบริการ e-Service ของจังหวัด  โดยสามารถเข้าใช้งาน Dashboard ได้ทางด้านล่าง

ทดลองใช้งาน Dashboard

 

ผู้เขียน

Admin

อีเมลติดต่อ

krittapon.c@opdc.go.th