• รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 19 recent views 1 like

    ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน ระดับรางวัล
    กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 1 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).