• รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 19 recent views 1 like

  ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน ระดับรางวัล
  กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 1 มีนาคม 2567
 • รายชื่อรางวัลที่ได้รับการขยายผลผลงาน 18 recent views 1 like

  ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล การขยายผลงาน
  กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 1 มีนาคม 2567
 • รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล UN 12 recent views 1 like

  ข้อมูลประกอบด้วย ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล สาขาที่ได้รางวัล
  กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 1 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).