• รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 27 recent views

  ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน ระดับรางวัล
  กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 16 ธันวาคม 2565
 • สถานะผลงานที่ขอรับรางวัล UN 31 recent views

  ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล สาขาที่ได้รางวัล
  กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 16 ธันวาคม 2565
 • รายชื่อรางวัลที่ได้รับการขยายผลผลงาน 25 recent views

  ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล การขยายผลงาน
  กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 16 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).