Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ คำอธิบาย
ที่ text
override: text

ลำดับของรายการ

งานบริการ text

ชื่องานบริการ

หน่วยงาน text

ชื่อหน่วยงานเจ้าของงานบริการ

รูปแบบการเชื่อมโยง text

รูปแบบการเชื่อมโยงงานบริการ เช่น SRaT: Service Request and Tracking BE: Biz Portal Back End SSO: Single Sign On

พื้นที่ให้บริการ text

พื้นที่หรือจังหวัดที่ให้บริการงานบริการ

Is Fully Digital (FD) text

สถานะความเป็น Fully Digital ของงานบริการ

ปีที่พัฒนาเป็น FD text
override: text

ปี พ.ศ. ที่พัฒนางานบริการเป็น Fully Digital สำเร็จ

หมายเหตุ text

หมายเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 พฤษภาคม 2567
สร้างในระบบเมื่อ 30 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567