Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ คำอธิบาย
m_name text

ชื่อกระทรวง

d_name text

ชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

p_gov_type text

ประเภทหน่วยงาน

p_mission_group text

กลุ่มภารกิจของหน่วยงาน

p_name text

หน่วยงานระดับกอง/สำนัก/กลุ่มหรือเทียบเท่า

p_type text

ประเภทของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก/กลุ่มหรือเทียบเท่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สร้างในระบบเมื่อ 10 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 เมษายน 2566