• ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน 86 recent views

    ชุดข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ...
    กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService 16 ธันวาคม 2565