Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ คำอธิบาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. numeric
override: text

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน text

ชื่อหน่วยงาน

ชื่องานบริการ text

ชื่องานบริการ

จำนวนคำขอ numeric

จำนวนคำขอการอนุมัติอนุญาตของงานบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มีนาคม 2567
สร้างในระบบเมื่อ 30 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 มีนาคม 2567