กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ - InnovService

กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริการภาครัฐ กลุ่มพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ