ตัวอย่างการใช้ข้อมูลที่มี รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

 • evaxaward

  2 พฤศจิกายน 2566

  ประเมินจังหวัด

  ประเมินประจำปี

  ประเมินส่วนราชการ

  ประเมินองค์การมหาชน

  รางวัล

  รางวัลเลิศรัฐ

  หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

  Dashboard หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เป็นรายงานผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรางวัลที่มอบให้หน่วยงานและผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในช่วงปีงบประมาณ...
  4 ชุดข้อมูล 1 recent views
  ดู หน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี