ตัวอย่างการใช้ข้อมูลที่มี ข้อมูลเอกสารหลักฐานการขออนุญาตกับทางราชการ

 • dashboard-2

  3 พฤษภาคม 2567

  กระบวนงาน

  เอกสาร

  รูปที่ 1 รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน   รายงานแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละกระบวนงาน เป็นการนำข้อมูลจากภารกิจที่ 2 ได้แก่ คู่มือการให้บริการประชาชน...
  2 ชุดข้อมูล 3 recent views
  ดู เอกสารที่ใช้ในคู่มือสำหรับประชาชน ของปี 64